2017-12-25 94 views
7

Gọi rake từ ứng dụng đường ray sau bản cập nhật ruby ​​2.5.0, không hoạt động.Sau khi cập nhật ruby ​​lên 2.5.0, yêu cầu 'bundler/setup' tăng ngoại lệ

$ rake 
Traceback (most recent call last): 
  22: from ./bin/rake:4:in `<main>' 
  21: from ./bin/rake:4:in `require_relative' 
  20: from /Users/user/work/hw/relocations_app/config/boot.rb:5:in `<top (required)>' 
  19: from /Users/user/.rvm/rubies/ruby-2.5.0/lib/ruby/2.5.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:39:in `require' 
  18: from /Users/user/.rvm/rubies/ruby-2.5.0/lib/ruby/2.5.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:135:in `rescue in require' 
  17: from /Users/user/.rvm/rubies/ruby-2.5.0/lib/ruby/2.5.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:135:in `require' 
  16: from /Users/user/.rvm/rubies/ruby-2.5.0/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.16.1/lib/bundler/setup.rb:10:in `<top (required)>' 
  15: from /Users/user/.rvm/rubies/ruby-2.5.0/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.16.1/lib/bundler.rb:107:in `setup' 
  14: from /Users/user/.rvm/rubies/ruby-2.5.0/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.16.1/lib/bundler/runtime.rb:20:in `setup' 
  13: from /Users/user/.rvm/rubies/ruby-2.5.0/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.16.1/lib/bundler/runtime.rb:108:in `block in definition_method' 
  12: from /Users/user/.rvm/rubies/ruby-2.5.0/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.16.1/lib/bundler/definition.rb:226:in `requested_specs' 
  11: from /Users/user/.rvm/rubies/ruby-2.5.0/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.16.1/lib/bundler/definition.rb:237:in `specs_for' 
  10: from /Users/user/.rvm/rubies/ruby-2.5.0/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.16.1/lib/bundler/definition.rb:170:in `specs' 
  9: from /Users/user/.rvm/rubies/ruby-2.5.0/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.16.1/lib/bundler/definition.rb:247:in `resolve' 
  8: from /Users/user/.rvm/rubies/ruby-2.5.0/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.16.1/lib/bundler/definition.rb:806:in `converge_locked_specs' 
  7: from /Users/user/.rvm/rubies/ruby-2.5.0/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.16.1/lib/bundler/definition.rb:874:in `expand_dependencies' 
  6: from /Users/user/.rvm/rubies/ruby-2.5.0/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.16.1/lib/bundler/definition.rb:874:in `each' 
  5: from /Users/user/.rvm/rubies/ruby-2.5.0/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.16.1/lib/bundler/definition.rb:887:in `block in expand_dependencies' 
  4: from /Users/user/.rvm/rubies/ruby-2.5.0/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.16.1/lib/bundler/definition.rb:887:in `each' 
  3: from /Users/user/.rvm/rubies/ruby-2.5.0/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.16.1/lib/bundler/definition.rb:888:in `block (2 levels) in expand_dependencies' 
  2: from /Users/user/.rvm/rubies/ruby-2.5.0/lib/ruby/2.5.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:39:in `require' 
  1: from /Users/user/.rvm/rubies/ruby-2.5.0/lib/ruby/2.5.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:135:in `rescue in require' 
/Users/user/.rvm/rubies/ruby-2.5.0/lib/ruby/2.5.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:135:in `require': cannot load such file -- bundler/dep_proxy (LoadError) 

config/boot.rb

# frozen_string_literal: true 

ENV['BUNDLE_GEMFILE'] ||= File.expand_path('../Gemfile', __dir__) 

require 'bundler/setup' # Set up gems listed in the Gemfile. 

bundler/setup không thể được yêu cầu.

Một vấn đề tương tự là với hành khách, để bắt đầu đường ray ứng dụng với điều đó:

Error ID: 309814d3 
  Error details saved to: /tmp/passenger-error-yCUWSg.html 
  Message from application: cannot load such file -- bundler/setup (LoadError) 
  /var/www/vhosts/user/.rvm/rubies/ruby-2.5.0/lib/ruby/2.5.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:59:in `require' 
  /var/www/vhosts/user/.rvm/rubies/ruby-2.5.0/lib/ruby/2.5.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:59:in `require' 
  /usr/lib/ruby/vendor_ruby/phusion_passenger/loader_shared_helpers.rb:456:in `activate_gem' 
  /usr/lib/ruby/vendor_ruby/phusion_passenger/loader_shared_helpers.rb:323:in `block in run_load_path_setup_code' 
  /usr/lib/ruby/vendor_ruby/phusion_passenger/loader_shared_helpers.rb:461:in `running_bundler' 
  /usr/lib/ruby/vendor_ruby/phusion_passenger/loader_shared_helpers.rb:322:in `run_load_path_setup_code' 
  /usr/share/passenger/helper-scripts/rack-preloader.rb:100:in `preload_app' 
  /usr/share/passenger/helper-scripts/rack-preloader.rb:156:in `<module:App>' 
  /usr/share/passenger/helper-scripts/rack-preloader.rb:30:in `<module:PhusionPassenger>' 
  /usr/share/passenger/helper-scripts/rack-preloader.rb:29:in `<main>' 

Có ai một vấn đề tương tự với ruby ​​2.5.0?

Trả lời

Các vấn đề liên quan