2017-12-29 32 views
6

RxJS 5,5 phép grabbing các nhà khai thác cho thuê và đường ống họ như vậy:Làm cách nào để sử dụng `do` làm toán tử RxJS?

import { ajax } from 'rxjs/observable/dom/ajax' 
import { catchError, map, retry } from 'rxjs/operators' 

ajax.getJSON('https://example.com/api/test') 
.pipe(
    retry(3, 1000), 
    map(fetchUserFulfilled), 
    catchError(console.error) 
) 

Làm thế nào tôi có thể sử dụng toán tử do giữa các lệnh này?

Trả lời

Các vấn đề liên quan