2013-09-26 19 views
13

Tôi có cả thay đổi cục bộ và thay đổi từ xa.Tại sao chúng ta cần git push trước khi git pull?

Có người nói với tôi rằng tôi phải đẩy trước, sau đó kéo. Có lý do nào đằng sau chuyện này không?

+13

Người này sai. Các thay đổi của bạn sẽ không được chấp nhận bởi điều khiển từ xa. Bạn cần phải * kéo * trước khi đẩy, không phải là cách khác xung quanh. –

Trả lời

37

Người đó sai: mô hình phù hợp là pull-before-you-push và không phải ngược lại.

Khi bạn pull, git sẽ tìm nạp các cam kết trên origin và sẽ cố gắng fast-forward cam kết cục bộ của bạn ở trên cùng, thực hiện hợp nhất. Sau đó, bạn có thể push theo cách này, bạn sẽ không tạo xung đột với các cập nhật khác.

+0

Đó có phải là trường hợp ngay cả khi tôi đang làm việc trên một chi nhánh riêng biệt và không có cơ quan nào khác từng chạm vào chi nhánh riêng biệt đó? –

Các vấn đề liên quan