asp.net-mvc-4

    78Nhiệt

    4Trả lời

    Tôi đang cố gắng render một danh sách HTML trông như sau, sử dụng công cụ xem Razor: <ul> <li id="item_1">Item 1</li> <li id="item_2">Item 2</li> </ul> Mã mà tôi đang cố gắng sử dụng để r