api.ai

  5Nhiệt

  1Trả lời

  Tôi mới sử dụng api.ai Tôi muốn cập nhật người dùng nói các phần trong ý định của tôi bằng cách sử dụng hỗ trợ python sdk. Tôi đã làm theo hướng dẫn được cung cấp docs.api.ai bằng cách sử dụng phương

  11Nhiệt

  1Trả lời

  Tôi đang viết một tác nhân bằng API.AI Tôi đang quan sát thấy phần cuối của mình không được gọi là mọi lúc. Tôi có thể thấy rằng trong nhật ký truy cập của mình. Bất kỳ ý tưởng gì có thể gây ra vấn đề

  10Nhiệt

  1Trả lời

  Tôi có truy vấn có tính chất sau trong API.ai "btc, ltc, xrp đến usd, inr" Làm cách nào tôi có thể trích xuất truy vấn dưới dạng nguồn = [btc, ltc , xrp] đích = [usd, inr] Số lượng phần tử trong nguồn