2013-07-28 23 views
11

Tôi muốn thêm một nút con với các thuộc tính vào một thẻ cụ thể. xml của tôi làthêm phần tử có thuộc tính trong python minidom

<deploy> 
</deploy> 

và đầu ra nên

<deploy> 
  <script name="xyz" action="stop"/> 
</deploy> 

cho đến nay mã của tôi là:

dom = parse("deploy.xml") 
script = dom.createElement("script") 
dom.childNodes[0].appendChild(script) 
dom.writexml(open(weblogicDeployXML, 'w')) 
script.setAttribute("name", args.script) 

Làm thế nào tôi có thể tìm ra cách để tìm triển khai thẻ và nối nút con với thuộc tính ?

Trả lời

13

xml.dom.Element.setAttribute

xmlFile = minidom.parse(FILE_PATH) 

for script in SCRIPTS: 

  newScript = xmlFile.createElement("script") 

  newScript.setAttribute("name" , script.name) 
  newScript.setAttribute("action", script.action) 

  newScriptText = xmlFile.createTextNode(script.description) 

  newScript.appendChild(newScriptText ) 
  xmlFile.childNodes[0].appendChild(newScript) 

print xmlFile.toprettyxml() 

tập tin đầu ra:

<?xml version="1.0" ?> 
<scripts> 
  <script action="list" name="ls" > List a directory </script> 
  <script action="copy" name="cp" > Copy a file/directory </script> 
  <script action="move" name="mv" > Move a file/directory </script> 
  . 
  . 
  . 
</scripts> 
+0

nhờ william cho trả lời này question.really giúp đầy đủ –

Các vấn đề liên quan