2017-12-11 29 views
12

Trong JetBrains GoLand IDE, khi tôi nhập "Hello, World!" Cơ bản! ví dụ, có một số nhỏ a: ở phía trước của chuỗi được chuyển đến fmt.Println() được thêm bởi IDE. Nó có ý nghĩa gì và mục đích của nó là gì?Ít "a:" cho/có nghĩa là gì trong GoLand?

small a

Tôi không thể tìm thấy câu trả lời trong tài liệu.

+2

Đó là tên của tham số. –

Trả lời

17

Chúng được gọi là parameter hints và chúng phổ biến trong IDE JetBrains. Về cơ bản, đó là tên của tham số trong định nghĩa của fmt.Println. Xem the official docs, trong đó thông số đầu tiên có tên là a trong định nghĩa Println.

Các vấn đề liên quan