2013-03-20 11 views
5

Tôi có một bảng trong một DB MySQL với một cột date(DATETIME) trên đó. Làm thế nào để thể hiện nó trong tiêu chuẩn Hibernate java nếu chúng ta hãy nói rằng tôi muốn truy vấn cho hồ sơ nơi NOW() < ('date' + 1 day)?Tiêu chí Hibernate: NOW() <date + 1 day

+0

là 'NOW() 'có nghĩa là để được dựa trên thời gian cơ sở dữ liệu, hoặc thời gian máy chủ ứng dụng? –

+0

Tôi muốn nó được dựa trên thời gian máy chủ Apps –

Trả lời

9

Bạn có thể xoay theo cách khác và so sánh 'date' >= (NOW - 1 day).

Giả sử bạn đã có một ánh xạ MyTable lớp với date tài sản:

Calendar c = Calendar.getInstance(); 
c.add(Calendar.DATE, -1); 
Criteria criteria = session.createCriteria(MyTable.class); 
criteria.add(Restrictions.ge("date", c.getTime()); 
List results = criteria.list(); 
Các vấn đề liên quan