2011-11-11 10 views
5

Một dịch vụ web mà tôi truy cập vào nội dung trả về sau ...Làm thế nào để loại bỏ các thẻ HTML mã hóa từ một chuỗi trong PHP

<strong>result</strong> 

Làm thế nào tôi có thể cởi chuỗi các thẻ mã hóa?

+2

có thể chuyển thành HTML và sau đó là strip_tags? –

+1

http://stackoverflow.com/questions/657643/how-to-remove-html-special-chars-in-php –

+0

Tôi đã thử sử dụng 'htmlspecialchars' và' html_entity_decode' kết hợp. Tôi đã bỏ lỡ 'strip_tags' – vikmalhotra

Trả lời

12
<?php 
$str = '&lt;strong&gt;result&lt;/strong&gt;'; 
echo strip_tags(html_entity_decode($str)); 
Các vấn đề liên quan