2011-04-16 9 views

Trả lời

23
SELECT COUNT(*) FROM 
(
SELECT id FROM table1 where col1 like '%abcd%' 
intersect 
SELECT id from table2 where col2 like '%efgh%' 
) I 
+0

oh đó là nhờ dễ dàng :) – Farhad

+0

@doza, bạn có thể xin vui lòng cho tôi biết tại sao lại có tôi ở phần cuối của các truy vấn? – Novice

+3

Đó là bí danh cho bảng 'có nguồn gốc'. Nó không làm bất cứ điều gì quan trọng trong trường hợp này, nhưng cần phải có cho SQL để nhận ra cú pháp - nếu không bạn sẽ nhận được một lỗi "cú pháp gần sai") '". – doza

Các vấn đề liên quan