2017-12-10 36 views

Trả lời

8

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng một giao diện FUSE Drive truy cập tệp Drive như các tập tin địa phương: https://colab.research.google.com/notebook#fileId=1srw_HFWQ2SMgmWIawucXfusGzrj1_U0q

Tôi đoán bạn cũng tìm thấy ví dụ kèm I/O xách tay, trong đó cho thấy làm thế nào để sử dụng Python API để truy cập tệp. (Điều này yêu cầu cấu hình ít hơn một chút.) https://colab.research.google.com/notebook#fileId=/v2/external/notebooks/io.ipynb&scrollTo=c2W5A2px3doP

Các vấn đề liên quan