2011-05-04 13 views

Trả lời

14
update users set expires= NOW() + interval 5 day where ...; 
+0

ops. typo. Cảm ơn. –

Các vấn đề liên quan