2012-07-06 28 views
6

Tôi có Windows Server này được cài đặt trên máy ảo và tôi có một trang web trên IIS của máy ảo đó cho một số mục đích thử nghiệm. Vấn đề ở đây là, mỗi khi tôi muốn truy cập vào trang web, trang web sẽ hỏi tôi một số tên người dùng và mật khẩu. Lúc đầu, tôi không biết tại sao, tôi đã thử sử dụng đăng nhập trang web nhưng nó không hoạt động. Sau đó, tôi đã sử dụng đăng nhập của máy ảo và đó là cách nó hoạt động. Câu hỏi của tôi ở đây là, làm thế nào để vô hiệu hóa nó? Trang web nằm trong một thư mục ảo và tôi đã đặt nó trên các tài liệu của tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng đó là nhưng khi tôi thay đổi bảo mật của thư mục "Tài liệu của tôi" để chia sẻ, nó vẫn giữ yêu cầu tôi cho thông tin đăng nhập. Bất kỳ ý tưởng?IIS yêu cầu đăng nhập bằng chứng xác thực

Trả lời

Các vấn đề liên quan